OZV 2/2021 - koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

OBEC DALEŠICE

ZASTUPITELSTVO OBCE DALEŠICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo obce Dalešice se usneslo dne 26. července 2021 usnesením č. 27/26072021, bod 185 vydat podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Místní koeficient

Na území celé obce se stanoví dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí místní koeficient ve výši 1,5.[1]

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ing. David Beránek, místostarosta obce


[1] tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů)

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny